Ga naar hoofdinhoud

Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1.  Samen voor Hoop vzw (BE0777885857) met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Vlietstraat 2. Contactgegevens: telefoon +32 478 21 94 92, e-mail: info@samenvoorhoop.be

1.2.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle donaties, inschrijvingen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Deze voorwaarden blijven van kracht, zelfs indien de opdracht niet afgerond wordt.

1.3.  Alle andere algemene en bijzondere voorwaarden alsook bedingen e-mails, brieven en dergelijke van de opdrachtgever zijn niet van kracht, tenzij deze uitdrukkelijk andersluidend en voorafgaand schriftelijk door Samen voor Hoop zijn aanvaard. Hun bindende kracht blijft beperkt tot die afzonderlijke opdracht waarop deze betrekking hebben.

1.4.  Samen voor Hoop is gerechtigd en gemachtigd om, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever, derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht.

2. Definities

2.1.  Samen voor Hoop: is diegene die de opdracht heeft ontvangen.

2.2.  Opdrachtgever: diegene die de opdracht heeft gegeven.

2.3.  Opdracht: het inschrijven voor het evenement van Samen voor Hoop, het doneren van geldbedragen aan Samen voor Hoop, en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Het is te verstaan in zijn ruimst mogelijke betekenis.

2.4.  Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsdoeleinden vallen.

2.5.  Onderneming: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen.

3. Rechten Samen voor Hoop

3.1.  Samen voor Hoop behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

3.2.  De opbrengst van opdrachten komt volledig ten goede aan Samen voor Hoop.

3.3.  Samen voor Hoop is volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, mits overeenkomstig haar statutaire doelstellingen.

3.4.  Samen voor Hoop heeft het recht aangifte te doen bij de politie indien de opdrachtgever onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, opdrachten plaatst.

4. Plichten Samen voor Hoop

4.1.  Samen voor Hoop verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig haar statutaire doelstellingen.

4.3.  Samen voor Hoop neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web omgeving.

4.3.  Alle personen die namens SvH bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

5. Plichten opdrachtgever

5.1.  Om online een donatie te kunnen doen dient de opdrachtgever minimaal 16 jaar oud te zijn. Indien de opdrachtgever de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, dient een opdracht geplaatst te worden via een van de ouders of verzorgers.

5.2.  De opdrachtgever geeft de correcte naam en identiteit op.

5.3.  De opdrachtgever verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

5.5.  De gevende partij ziet erop toe dat een eventuele partner vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de opdracht, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

6. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

6.1.  De verwerking door Samen voor Hoop van de persoonlijke gegevens van de opdrachtgever geschiedt met als bedoeling het uitvoeren van de opdracht waarop zij betrekking hebben, het klantenbeheer, de promotie van producten en diensten van Samen voor Hoop, het opzetten van geïndividualiseerde en algemene marketingcampagnes, met inbegrip van het verzenden van e-mails, door Samen voor Hoop.

6.2.  Het is mogelijk dat in het kader van het uitvoeren van opdrachten de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende derden, zoals bijvoorbeeld productiepartners, betalingsproviders en transportbedrijven.

6.3.  Op elk ogenblik geniet de opdrachtgever een kosteloos recht op toegang, controle en verbetering van de op de opdrachtgever betrekking hebbende en door Samen voor Hoop aangehouden persoonsgegevens, één en ander in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens.

7. Elektronische communicatie

7.1.  Elektronische communicatie tussen opdrachtgever en Samen voor Hoop opgeslagen op een vaste en onveranderbare drager, wordt door beide partijen als bewijsmiddel aanvaard, behoudens tegenbewijs door één van de partijen.

8. Slotbepalingen

8.1.  Uitsluitend de rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd.

8.2.  Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomsten gesloten door Samen voor Hoop.

8.3.  In geval afzonderlijke in de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking of bindende kracht zouden verliezen, zal dit geen gevolgen hebben voor wat betreft de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Iedere ongeldige bepaling dient te worden vervangen door een geldige bepaling die het doel en de strekking van de ongeldige bepaling zo dicht als mogelijk dient te benaderen.

8.4.  Veranderingen in de eigenaar of rechtsvorm van Samen voor Hoop is van generlei invloed op de (geldigheid van) de overeenkomsten door Samen voor Hoop gesloten.

Deze algemene voorwaarden gaan in per 16.06.2022.
Versie 1.0

{"required":"Dit veld is verplicht","email":"Dit is geen geldig e-mailadres","confirm":"De velden hebben niet dezelfde waarden","password":"Je wachtwoord voldoet niet aan de voorwaarden. Je wachtwoord moet minimaal 8 tekens bevatten, waarvan minimaal 1 letter en 1 cijfer.","phone":"Dit is geen geldig telefoonnummer"}